Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 109/2018/NĐ-CPThực hiện Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triến nông thôn đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn một số Điều của Nghị định nói trên (sau đây gọi tắt làThông tư).

Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về việc đăng tải dự thảo văn bản trên cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Cục Chế biến và Phát triên thị trường Nông sản - Bộ Nông nghiệp vàPhát triên nông thôn gửi kèm theo công văn này nội dung dự thảo Thông tư. Trân trọng đề nghị Quý cơ quan đăng tải toàn văn nội dung dự thảo nêu trên tại Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ.

 Các văn bản download tại đây:

CV_109.pdf

DT_TT_ND109.pdf

Chi tiêt đê nghị liên hệ:

 Bà Nguyên Hông Ngọc

Chuyên viên

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Số10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại/Mobi: 024.377.11120,0913.003.310

Trân trọng cảm ơn sự họp tác của Quý Cơ quan./.