Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại và Kết luận số 33-KL/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của BộDự thảo quy chế gồm có 08 chương, 52 điều, quy định nguyên tắc quản lý, nội dung, thẩm quyền, thủ tục, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nội dung hoạt động đối ngoại gồm:

  1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch và chiến lược đối ngoại, hội nhập quốc tế và mở cửa thị trường quốc tế.
  2. Đàm phán, ký kết và thực hiện các văn kiện hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; gia nhập, rút khỏi và tham gia các tổ chức quốc tế.
  3. Thu hút, vận động, tiếp nhận và thực hiện các chương trình, dự án, phi dự án hợp tác với nước ngoài và hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại nước ngoài (được quy định theo Quy chế riêng).
  4. Tổ chức đoàn ra và quản lý hộ chiếu ngoại giao, công vụ; tổ chức đoàn vào, tiếp khách quốc tế, tặng phẩm và lễ tân đối ngoại.
  5. Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
  6. Trao đổi và cung cấp thông tin với nước ngoài.
  7. Khen thưởng đối ngoại.
  8. Các hoạt động đối ngoại khác theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy chế này.