Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu chung

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN là tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.Theo Quyết định 820/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một số chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu của Vụ Hợp tác quốc tế như sau:

Chuc nang nhiem vu Vu

 

Quy định số 617/QĐ-HTQT ngày 11/7/2014 của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế quy định chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các phòng thuộc Vụ Hợp tác quốc tế

Quyết định 618/QĐ-HTQT ngày 11/7/2014 của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế ban hành quy chế làm việc của Vụ Hợp tác quốc tế